Untitled
Page title
Prima pagina       Conditii       Grafic       Tarife       Galerie       Contact          Servicii postale       
Page titleTransport intern
Transport international
Excursii organizate
Transport Ocazional
Servicii pentru Operatori de turism


Transport intern
Transport international
Excursii organizate
Transport Ocazional
Servicii pentru Operatori de turism

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale


MEGA TOURING SRL, cu sediul social în Piatra Neamt, strada Privighetorii, nr.16, bl.B11, ap.9, judeţul Neamț, CUI 15430812, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

MEGA TOURING SRL acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare). Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. MEGA TOURING SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

MEGA TOURING SRL nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).
Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.
Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg. MEGA TOURING SRL nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).
Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.
MEGA TOURING SRL asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

Pentru servicii poștale furnizate, MEGA TOURING SRL asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 4 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

MEGA TOURING SRL va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală, cu data colectarii trimiterii poștale, respectiv cu data preluării de la un alt furnizor de servicii poștale, cât şi cu denumirea sau marca sa comercială.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

In cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar, MEGA TOURING SRL va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Însă, totodată, MEGA TOURING SRL oferă drept facilitate returnarea cu celeritate a trimiterii poștale care nu a putut fi predată destinatarului, fără avizare și, respectiv, fără păstrarea acesteia la dispoziția destinatarului, atunci când expeditorul solicită acest lucru, în scris, la momentul depunerii trimiterii poștale.

Condiții de returnare a trimiterilor către expeditor :
În cazul în care trimiterea nu a putut fi livrată destinatarului în oricare din situațiile descrise mai sus, furnizorul va returna expeditorului trimiterea poștală la adresa indicată de către acesta, cu aplicarea unui tarif de 0,5 RON/Kg, în termen de 4 zile lucrătoare, în cazul trimiterilor poștale interne și, respectiv, în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul trimiterilor poștale internaționale, calculat de la data expirării termenului de avizare sau de la data încercării de livrare, după caz. În caz de nerespectare a timpilor de livrare, MEGA TOURING SRL va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful încasat pentru serviciul de baza. În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, MEGA TOURING SRL va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea MEGA TOURING SRL.
MEGA TOURING SRL are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.
MEGA TOURING SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:
- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului; În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, MEGA TOURING SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului.

MEGA TOURING SRL nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată. La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

MEGA TOURING SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

MEGA TOURING SRL este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
- utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale; - paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori
MEGA TOURING SRL a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).
Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.
Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale MEGA TOURING SRL, prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa: oras Targu Neamt, strada Stefan cel Mare, bl.C1, parter, judeţul Neamț si prin email la adresa megatouring@yahoo.com
MEGA TOURING SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.
În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei. Reprezentanţii MEGA TOURING SRL vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către MEGA TOURING SRL în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil MEGA TOURING SRL va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa: oras Targu Neamt, strada Stefan cel Mare, bl.C1, parter, judeţul Neamț. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale MEGA TOURING SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.
Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a MEGA TOURING SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi MEGA TOURING SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală.
Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.
Nume şi prenume reprezentant
Abalasei Mihai Gabriel
Semnătură
Page title
Prima Pagina  |   Conditii   |   Grafic  |   Tarife   |   Galerie   |   Contact   |  
Untitled
Copyright © 2008 - Mega Touring
Designed By Zippstudio